แผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2575)

กลยุทธ์ที่ 1

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมระดับหัวรถจักร

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีรองรับการผลิต บริการ สังคม และชุมชน ด้วยบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง

กลยุทธ์ที่ 3

เตรียมความพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในอนาคตด้วยการขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคอีสานกลุ่มที่ 6

ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ (Head Coach)

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

sopit@kku.ac.th


การเริ่มต้นงานวิจัย อย่ารอทุกอย่างให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
เพราะเราจะไม่ได้เริ่มเลย
รายชื่อโค้ชตัวแทนมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง

alissara@kku.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี

รักในสิ่งที่ทำ และทำให้ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ผศ.ดร.ทรงกรด พิมพิศาล

songgrod@hotmail.com

รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข

suksun@sut.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ความรู้เหมือนดาบ ยิ่งใช้ยิ่งคม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศ.ดร.ไพโรจน์ ประมวล

pairot.p@msu.ac.th

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ไม่มีสูตรลับสู่ความสำเร็จใดที่ได้ผลมากกว่าความมุ่งมั่น ทุมเท แน่วแน่ และอดทน อดกลั้นต่อความล้มเหลว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

siriporn.ubu@gmail.com

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Together Everyone Achieves More